पैसा हस्तान्तरण

यस पृष्ठमा नेपालमा रहेका पैसा हस्तान्तरण गर्ने निकायहरूका माध्यमबाट पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका बारेमा उपयोग सूचना तथा वेब लिङ्कहरूबारे चर्चा गरिएको छ । पैसा हस्तान्तरण गरिरहेका कतिपय निकायहरूको सूचि पनि दिइएको छ। त्यसबाहेक, इ-बैङ्किङ तथा एम-बैङ्किङका विषयमा पनि सूचना उपलब्ध गराइएको छ।

हस्तान्तरण निकायबाट पैसा हस्तान्तरण

पैसा हस्तान्तरण गर्ने निकायहरू

विद्युतीय बैङ्किङ

मोबाइल बैङ्किङ