अनुसन्धान तथा तालिम सञ्जाल संस्थाहरूसँग सम्बन्धित देशको सरकारले जारी गरेको मौलिक बडापत्र रहेको हुन्छ । प्रत्येक चार्टरको विवरण निम्नानुसार रहेको छ।

बङ्गलादेश

भुटान

भारत

नेपाल